Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, T. 21, S. 21 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH LAN TRUYỀN SÓNG HÀI TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI KẾT NỐI BÙ DỌC CÓ ĐIỀU KHIỂN

Nguyến Phúc Huy

Tóm tắt


Thiết bị bù dọc có điều khiển (TCSC) được sử dụng trên các đường dây truyền tải để nâng cao khả năng điều khiển công suất trong hệ thống điện. Nó có thể tạo ra cộng hưởng ở nhiều tần số khác nhau bên cạnh đặc tính phát sinh sóng hài do sử dụng van bán dẫn. Sóng hài sinh ra hoặc sóng hài sẵn có của lưới điện lan truyền trên lưới điện và làm tăng độ méo điện áp các nút. Bài báo ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trên miền sóng hài để mô phỏng và khảo sát ảnh hưởng của TCSC trong việc lan truyền sóng hài trong lưới điện. Kết quả mô phỏng cho thấy mức độ ảnh hưởng của TCSC đến lan truyền sóng cần phải xét tới khi đánh giá độ méo điện áp các nút. Sự gia tăng độ méo sóng hài có thể gây quá tải cho các thiết bị lọc và những tác dụng phụ không mong muốn.


Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội