Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, T. 21, S. 21 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SO SÁNH THIẾT KẾ KHỐI FFT KIỂU BUTTERFLY TRONG HỆ THỐNG MIMO - OFDM SỬ DỤNG KIẾN TRÚC ĐƯỜNG DẪN PIPELINE

Tran Hoai Trung, Pham Duy Phong

Tóm tắt


Hệ thống đa đầu vào - đa đầu ra MIMO - ghép kênh theo tần số trực giao OFDM sử dụng ma trận cổng có khả năng lập trình trên chip (FPGA) được nghiên cứu nhiều trong thời gian hiện nay. Kiến trúc của hệ thống này chủ yếu dựa trên cơ sở, sử dụng hai khối biến đổi biến đổi Fourier nhanh ngược (IFFT) cho 2 anten. Tuy nhiên, kiến trúc này sẽ lãng phí nguồn tài nguyên sử dụng. Bài báo tập trung nghiên cứu sử dụng kiến trúc đường dẫn (pipeline), trong đó chỉ sử dụng một khối IFFT cho hai anten (kiểu butterfly đặc biệt). Hai sơ đồ thiết kế được đưa ra cho khối IFFT này, sử dụng Sysgen và Vivado trực tiếp. Kiến trúc trước vẫn đảm bảo chức năng xử lý tín hiệu như kiến trúc trước nhưng nguồn tài nguyên sử dụng sẽ ít đi.  


Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội