Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Kinh tế và Kỹ thuật - Công nghệ, S. 36 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XU HƯỚNG KINH DOANH THEO MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ TẠI VIỆT NAM

Bùi Thị Bích Hằng

Tóm tắt


Tại Việt Nam, thời gian gần đây, thuật ngữ " kinh tế chia sẻ" được đưa ra bàn luận trên nhiều diễn đàn. Sự xuất hiện và phát triển của mô hình kinh tế chia sẻ trong thời gian qua cho thấy đây là xu hướng kinh doanh sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Bài viết này tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận về mô hình kinh tế chia sẻ, đánh giá thực trạng kinh doanh và xu hướng phát triển của mô hình này tại Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời, bài báo cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực của mô hình kinh tế hiện đại này tại Việt Nam  

Toàn văn: PDF PDF